در زبان آلمانی، پس‌وند مصدر ‎-n یا ‎-en است. زمان التزامی اول (به آلمانی: Konjunktiv I) با حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌های صرفی زیر به ریشه‌ی فعل ساخته می‌شود:

ich ‎-e wir ‎-en
du ‎-est ihr ‎-et
er/sie/es ‎-e sie/Sie ‎-en

جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان التزامی اول نشان می‌دهد:

ich spiele wir spielen
du spielest ihr spielet
er/sie/es spiele sie/Sie spielen