در زبان آلمانی، پس‌وند مصدر -n یا -en است. زمان التزامی اول (به آلمانی: Konjunktiv I) با حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌های صرفی زیر به ریشه‌ی فعل ساخته می‌شود:

ich -e wir -en
du -est ihr -et
er/sie/es -e sie/Sie -en

جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان التزامی اول نشان می‌دهد:

ich spiele wir spielen
du spielest ihr spielet
er/sie/es spiele sie/Sie spielen