زمان آینده‌ی پیشین (به آلمانی: Futur II) از صرف فعل کمکی werden در زمان حال ساده، ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر (Partizip II) و مصدر فعل کمکی haben یا sein ساخته می‌شود.

haben
یا
sein
ماده‌ی گذشته‌ی
فعل مورد نظر
werden
به زمان حال ساده

جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان آینده‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich werde gespielt haben
du wirst gespielt haben
er/sie/es wird gespielt haben
wir werden gespielt haben
ihr werdet gespielt haben
sie/Sie werden gespielt haben

جدول زیر صرف فعل bleiben را در زمان آینده‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich werde geblieben sein
du wirst geblieben sein
er/sie/es wird geblieben sein
wir werden geblieben sein
ihr werdet geblieben sein
sie/Sie werden geblieben sein