زمان آینده‌ی پیشین (به آلمانی: Futur II) از صرف فعل کمکی werden در زمان حال ساده، ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر (Partizip II) و مصدر فعل کمکی haben یا sein ساخته می‌شود.

haben
یا
sein
+ ماده‌ی گذشته‌ی
فعل مورد نظر
+ werden
به زمان حال ساده

جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان آینده‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich werde gespielt haben
du wirst gespielt haben
er/sie/es wird gespielt haben
wir werden gespielt haben
ihr werdet gespielt haben
sie/Sie werden gespielt haben

جدول زیر صرف فعل bleiben را در زمان آینده‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich werde geblieben sein
du wirst geblieben sein
er/sie/es wird geblieben sein
wir werden geblieben sein
ihr werdet geblieben sein
sie/Sie werden geblieben sein