در زبان آلمانی، پس‌وند مصدر ‎-n یا ‎-en است. زمان حال ساده (به آلمانی: Präsens) با حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌های صرفی زیر به ریشه‌ی فعل ساخته می‌شود:

ich ‎-e wir ‎-en
du ‎-st ihr ‎-t
er/sie/es ‎-t sie/Sie ‎-en

جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان حال ساده نشان می‌دهد:

ich spiele wir spielen
du spielst ihr spielt
er/sie/es spielt sie/Sie spielen

اگر آخرین حرف ریشه‌ی فعل، یکی از همخوانهای d - t - m - n باشد، واکه‌ی میانجی e میان ریشه و پایانه‌های صرفی‌ای می‌نشیند که حرف اول آنها همخوان است (دوم شخص مفرد و جمع، سوم شخص مفرد). جدول زیر صرف فعل arbeiten در زمان حال ساده نشان می‌دهد:

ich arbeite wir arbeiten
du arbeitest ihr arbeitet
er/sie/es arbeitet sie/Sie arbeiten