زمان گذشته‌ی پیشین یا گذشته‌ی بعید (به آلمانی: Plusquamperfekt) از صرف فعل کمکی در زمان گذشته‌ی ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر (Partizip II) ساخته می‌شود.

ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر فعل کمکی به زمان گذشته‌ی ساده

فعل کمکی یکی از فعلهای haben یا sein است. فعل کمکی sein همراه با فعلهایی خاص به کار می‌رود و برای اکثر فعلهای زبان آلمانی، از فعل کمکی haben استفاده می‌گردد. جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich hatte gespielt wir hatten gespielt
du hattest gespielt ihr hattet gespielt
er/sie/es hatte gespielt sie/Sie hatten gespielt

جدول زیر صرف فعل bleiben را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich war geblieben wir waren geblieben
du warst geblieben ihr wart geblieben
er/sie/es war geblieben sie/Sie waren geblieben