زمان گذشته‌ی پیشین یا گذشته‌ی بعید (به آلمانی: Plusquamperfekt) از صرف فعل کمکی در زمان گذشته‌ی ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر (Partizip II) ساخته می‌شود.

ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر + فعل کمکی به زمان گذشته‌ی ساده

فعل کمکی یکی از فعلهای haben یا sein است. فعل کمکی sein همراه با فعلهایی خاص به کار می‌رود و برای اکثر فعلهای زبان آلمانی، از فعل کمکی haben استفاده می‌گردد. جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich hatte gespielt wir hatten gespielt
du hattest gespielt ihr hattet gespielt
er/sie/es hatte gespielt sie/Sie hatten gespielt

جدول زیر صرف فعل bleiben را در زمان گذشته‌ی پیشین نشان می‌دهد:

ich war geblieben wir waren geblieben
du warst geblieben ihr wart geblieben
er/sie/es war geblieben sie/Sie waren geblieben