در زبان اسپانیایی، برخی صفتها بسته به این که پیش یا پس از اسم به کار بروند معنای متفاوتی می‌دهند. جدول زیر مهمترین این صفتها را نشان می‌دهد.

معنا پیش از اسمصفتمعنا پس از اسم
پیشین؛ سابقantiguoقدیمی، آنتیک
بعضیciertoمطمئن
لعنتیdichosoخوش‌شانس
عظیمgrandeقدبلند
نیم، نصفmedioمتوسط، میانه
همان، همینmismoخویش، خود
بیچارهpobreفقیر
مال خودم/خودت/…‏propioمناسب
محضpuroخالص
یگانهsoloتنها
ناراحت‌کنندهtristeغمگین
یگانه، تکúnicoمنحصر به فرد