در زبان اسپانیایی، برخی صفتها بسته به این که پیش یا پس از اسم به کار بروند معنای متفاوتی می‌دهند. جدول زیر مهمترین این صفتها را نشان می‌دهد.

معنا پیش از اسم صفت معنا پس از اسم
پیشین؛ سابق antiguo قدیمی، آنتیک
بعضی cierto مطمئن
لعنتی dichoso خوش‌شانس
عظیم grande قدبلند
نیم، نصف medio متوسط، میانه
همان، همین mismo خویش، خود
بیچاره pobre فقیر
مال خودم/خودت/… propio مناسب
محض puro خالص
یگانه solo تنها
ناراحت‌کننده triste غمگین
یگانه، تک único منحصر به فرد