حرف اشاره هنگامی که همراه با اسم بیاید صفت اشاره (Adjetivo Demostrativo) نامیده می‌شود. در زبان اسپانیایی، بر خلاف بسیاری از زبانها، سه گونه حرف اشاره وجود دارد:

  1. اشاره به اسمی که نزدیک گوینده است
  2. اشاره به اسمی که نزدیک شنونده است
  3. اشاره به اسمی که از گوینده و شنونده دور است

صفتهای اشاره به نزدیک گوینده

مفردجمع
نرینهesteestos
مادینهestaestas

صفتهای اشاره به نزدیک شنونده

مفردجمع
نرینهeseesos
مادینهesaesas

صفتهای اشاره به دور

مفردجمع
نرینهaquelaquellos
مادینهaquellaaquellas

همه‌ی صفتهای اشاره در یک نگاه

مفردجمع
نرینهمادینهنرینهمادینه
نزدیک گویندهesteestaestosestas
نزدیک شنوندهeseesaesosesas
دورaquelaquellaaquellosaquellas