حرف تعریف نامعین (Artículo Indeterminado) از نظر شمار و جنس با اسمی که آن را تعریف می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفرد جمع
نرینه un unos
مادینه una unas

نمونه:

مفرد جمع
نرینه un hombre
مردی
unos hombres
مردانی
مادینه una mujer
زنی
unas mujeres
زنانی