حرف تعریف معین از نظر شمار و جنس با اسمی که آن را تعریف می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفرد جمع
نرینه el los
مادینه la las

نمونه:

مفرد جمع
نرینه el hombre
مرد
los hombres
مردان
مادینه la mujer
زن
las mujeres
زنان

ادغام حرف تعریف و حرف اضافه

حرف تعریف el با حرفهای اضافه‌ی a و de ادغام گشته و به صورت زیر در می‌آید:

ترکیب ادغام
a + el al
de + el del