گذشته‌ی ساده گذشته‌ی پیشین
Aprobé el examen Dijo que había aprobado el examen
Ayer tuve examen Dijo que el día anterior había tenido examen
گذشته‌ی پایا گذشته‌ی پایا
Cuando era niña leía cuentos Dijo que cuando era niña leía cuentos
حال کامل گذشته‌ی پیشین
He aprobado el examen Dijo que había aprobado el examen
حال ساده گذشته‌ی پایا
Apruebo el examen Dijo que aprobaba el examen
Hoy tengo examen Dijo que ese/aquel día tenía examen
Mañana tengo examen Dijo que al día siguiente tenía examen
آینده‌ی ساده شرطی ساده
Aprobarás el examen Dijo que aprobarías el examen
آینده‌ی پیشین شرطی مرکب
Habrás aprobado el examen Dijo que habrías aprobado el examen
حال ساده‌ی التزامی گذشته‌ی پایای التزامی
Ojalá apruebe el examen Dijo que ojalá aprobara el examen
حال کامل التزامی گذشته‌ی پیشین التزامی
Ojalá haya aprobado el examen Dijo que ojalá hubiera aprobado el examen
حال فرمایشی گذشته‌ی پایای التزامی
Aprueba el examen!‎ Dijo que apruebes el examen

هنگامی که یک پرسش نقل قول می‌شود، به جای que باید از si استفاده کرد: