شرطی نوع اول (محتمل)

شرط پیامد
حال ساده
حال کامل
حال ساده
آینده‌ی ساده
حال فرمایشی

شرطی نوع دوم (نامحتمل)

شرط پیامد
گذشته‌ی پایای التزامی شرطی ساده
شرطی مرکب

شرطی نوع سوم (ناممکن)

شرط پیامد
گذشته‌ی پیشین التزامی شرطی ساده
شرطی مرکب