شرطی نوع اول (محتمل)

شرط پیامد
حال ساده
گذشته‌ی نقلی
حال ساده
آینده‌ی ساده
دستوری

شرطی نوع دوم (نامحتمل)

شرط پیامد
گذشته‌ی ناتمام التزامی شرطی ساده
شرطی مرکب

شرطی نوع سوم (ناممکن)

شرط پیامد
گذشته‌ی پیشین التزامی شرطی ساده
شرطی مرکب