مفرد جمع
نرینه مادینه نرینه مادینه
مفرد اول
شخص
mi mi mis mis
دوم
شخص
tu tu tus tus
سوم
شخص
su su sus sus
جمع اول
شخص
nuestro nuestra nuestros nuestras
دوم
شخص
vuestro vuestra vuestros vuestras
سوم
شخص
su su sus sus