ضمیرهای شخصی بسته به نقشی که در جمله می‌گیرند، گونه‌های مختلفی دارند. زبان اسپانیایی دارای ضمیرهای شخصی زیر است:

ضمیرهای فاعلی

مفردجمع
اول شخصyonosotros
nosotras
دوم شخصvosotros
vosotras
سوم شخصél
ella
usted
ellos
ellas
ustedes

ضمیرهای مفعولی مستقیم

مفردجمع
اول شخصmenos
دوم شخصteos
سوم شخصlo
la
los
las

ضمیرهای مفعولی نامستقیم

مفردجمع
اول شخصmenos
دوم شخصteos
سوم شخصle (se)les (se)

ضمیرهای le و les پیش از ضمیرهای lo/la/los/las به se تبدیل می‌شوند:

  • ya se lo he dicho — پیشتر آن را به او گفته‌ام
  • se los dio — آنها را به او داد

ضمیرهای بازتابی

مفردجمع
اول شخصmenos
دوم شخصteos
سوم شخصsese

ضمیرهای حرف اضافه‌ای

مفردجمع
اول شخصminosotros
nosotras
دوم شخصtivosotros
vosotras
سوم شخصél
ella
usted
ellos
ellas
ustedes