جدول زیر روش ساخت زمان آینده‌ی التزامی (Futuro del subjuntivo) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد.

-ar -er -ir
yo amare temiere partiere
amares temieres partieres
él
ella
usted
amare temiere partiere
nosotros
nosotras
amáremos temiéremos partiéremos
vosotros
vosotras
amareis temiereis partiereis
ellos
ellas
ustedes
amaren temieren partieren