زمان گذشته‌ی پیشین التزامی (گذشته‌ی بعید التزامی، به اسپانیایی: Pluscuamperfecto del subjuntivo) از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان گذشته‌ی پایای التزامی و ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی به دست می‌آید. از آنجا که گذشته‌ی پایای التزامی دو صورت صرفی دارد، گذشته‌ی پیشین التزامی نیز به دو صورت صرف می‌گردد.

ماده‌ی گذشته + hubiéramos hubiera
hubierais hubieras
hubieran hubiera
ماده‌ی گذشته + hubiésemos hubiese
hubieseis hubieses
hubiesen hubiese

جدول زیر صرف فعل amar را در زمان گذشته‌ی پیشین التزامی نشان می‌دهد.

yo hubiera amado nosotros
nosotras
hubiéramos amado
hubieras amado vosotros
vosotras
hubierais amado
él
ella
usted
hubiera amado ellos
ellas
ustedes
hubieran amado
yo hubiese amado nosotros
nosotras
hubiésemos amado
hubieses amado vosotros
vosotras
hubieseis amado
él
ella
usted
hubiese amado ellos
ellas
ustedes
hubiesen amado