مصدر فعلهای اسپانیایی به ar- یا er- یا ir- پایان می‌یابد. پس از حذف پس‌وند مصدر، به آنچه از فعل باقی می‌ماند ریشه می‌گویند. راه باقاعده‌ی به دست آوردن ماده‌ی حال یک فعل (به اسپانیایی: Gerundio)، حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌ی زیر به ریشه است:

مصدر پایان‌یافته به ar- مصدر پایان‌یافته به er- یا ir-
-ando -iendo

برای نمونه:

مصدر ریشه ماده‌ی حال
hablar habl- hablando
tener ten- teniendo
vivir viv- viviendo

در فعلهای گروه er- و ir-، اگر حرف پایانی ریشه واکه باشد، به جای iendo- پایانه‌ی yendo- به ریشه افزوده می‌شود:

مصدر ریشه ماده‌ی حال
leer le- leyendo
oír o- oyendo

در فعلهای گروه er- و ir-، اگر ریشه به ll- یا ñ- پایان یابد، به جای iendo- پایانه‌ی endo- به ریشه افزوده می‌شود:

مصدر ریشه ماده‌ی حال
mullir mull- mullendo
tañer tañ- tañendo

فعلهای بی‌قاعده

جدول زیر برخی از فعلهایی را که ماده‌ی حال بی‌قاعده دارند نشان می‌دهد.

مصدر ماده‌ی حال
advertir advirtiendo
competir compitiendo
conseguir consiguiendo
consentir consintiendo
convertir convirtiendo
decir diciendo
dormir durmiendo
hervir hirviendo
ir yendo
mentir mintiendo
morir muriendo
pedir pidiendo
repetir repitiendo
reñir riñendo
seguir siguiendo
servir sirviendo
sugerir sugiriendo
venir viniendo