مصدر فعلهای اسپانیایی به ar یا er یا ir پایان می‌یابد. پس از حذف پس‌وند مصدر، به آنچه از فعل باقی می‌ماند ریشه می‌گویند. راه باقاعده‌ی به دست آوردن ماده‌ی گذشته‌ی یک فعل (به اسپانیایی: Participio)، حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌ی زیر به ریشه است:

مصدر پایان‌یافته به ar مصدر پایان‌یافته به er یا ir
ado- ido-

برای نمونه:

مصدر ریشه ماده‌ی گذشته
hablar habl-‎ hablado
tener ten-‎ tenido
vivir viv-‎ vivido

در فعلهای گروه er و ir، اگر حرف پایانی ریشه واکه باشد، تکیه‌ی صدا بر روی ‎-ido می‌افتد و در نتیجه، به صورت ‎-ído نوشته می‌شود:

مصدر ریشه ماده‌ی گذشته
atraer atra-‎ atraído
caer ca-‎ caído
creer cre-‎ creído
leer le-‎ leído
oír o-‎ oído
poseer pose-‎ poseído
reír re-‎ reído
sonreír sonre-‎ sonreído
traer tra-‎ traído

فعلهای بی‌قاعده

جدول زیر برخی از فعلهایی را که ماده‌ی گذشته‌ی بی‌قاعده دارند نشان می‌دهد.

مصدر ماده‌ی گذشته
abrir abierto
absolver absuelto
cubrir cubierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
morir muerto
poner puesto
resolver resuelto
romper roto
satisfacer satisfecho
ver visto
volver vuelto

فعلهایی که با افزودن پیش‌وند به یکی از فعلهای بالا ساخته شده‌اند، دارای همان بی‌قاعدگی در ماده‌ی گذشته‌شان هستند. برای نمونه:

مصدر ماده‌ی گذشته
volver vuelto
revolver revuelto
devolver devuelto