مصدر فعلهای اسپانیایی به ar- یا er- یا ir- پایان می‌یابد. پس از حذف پس‌وند مصدر، به آنچه از فعل باقی می‌ماند ریشه می‌گویند. راه باقاعده‌ی به دست آوردن ماده‌ی گذشته‌ی یک فعل (به اسپانیایی: Participio)، حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌ی زیر به ریشه است:

مصدر پایان‌یافته به ar-مصدر پایان‌یافته به er- یا ir-
ado-ido-

برای نمونه:

مصدرریشهماده‌ی گذشته
hablarhabl-hablado
tenerten-tenido
vivirviv-vivido

در فعلهای گروه er- و ir-، اگر حرف پایانی ریشه واکه باشد، تکیه‌ی صدا بر روی ido- می‌افتد و در نتیجه، به صورت ído- نوشته می‌شود:

مصدرریشهماده‌ی گذشته
atraeratra-atraído
caerca-caído
creercre-creído
leerle-leído
oíro-oído
poseerpose-poseído
reírre-reído
sonreírsonre-sonreído
traertra-traído

فعلهای بی‌قاعده

جدول زیر برخی از فعلهایی را که ماده‌ی گذشته‌ی بی‌قاعده دارند نشان می‌دهد.

مصدرماده‌ی گذشته
abrirabierto
absolverabsuelto
cubrircubierto
decirdicho
escribirescrito
hacerhecho
morirmuerto
ponerpuesto
resolverresuelto
romperroto
satisfacersatisfecho
vervisto
volvervuelto

فعلهایی که با افزودن پیش‌وند به یکی از فعلهای بالا ساخته شده‌اند، دارای همان بی‌قاعدگی در ماده‌ی گذشته‌شان هستند. برای نمونه:

مصدرماده‌ی گذشته
volvervuelto
revolverrevuelto
devolverdevuelto