آرنج
ârenj
codo
انگشت
angosht
dedo
بازو
bâzu
brazo
دست
dast
mano
زیربغل
zirbaghal
sobaco, axila
ساعد
sâed
antebrazo
شانه
shâne
hombro
شست
shast
pulgar
کف دست
kaf-e dast
palma
مچ
moch
muñeca
ناخن
nâkhon
uña