انگشت پا
angosht-e pâ
dedo del pie
پا

pie
پاشنه
pâshne
talón
ران
rân
muslo
زانو
zânu
rodilla
ساق
sâgh
pantorrilla
قوزک
ghuzak
tobillo
کف پا
kaf-e pâ
planta