سلام
salâm
Hola
روز به خیر
ruz be kheyr
Buenos días
روز خوش
ruz khosh
Feliz día
صبح به خیر
sobh be kheyr
Buenos días (al amanecer)
ظهر به خیر
zohr be kheyr
Buenos días (mediodía)
بعدازظهر به خیر
baød-az-zohr be kheyr
Buenas tardes
عصر به خیر
asr be kheyr
Buenas tardes (al atardecer)
شب به خیر
shab be kheyr
Buenas noches
شب خوش
shab khosh
Feliz noche
روز خوبی داشته باشید
Ruz-e khub-i dâshte bâshid
Que tenga un buen día
روز خوبی داشته باشی
Ruz-e khub-i dâshte bâshi
Que tengas un buen día
شب خوبی داشته باشید
shab-e khub-i dâshte bâshid
Que tenga una buena noche
شب خوبی داشته باشی
shab-e khub-i dâshte bâshi
Que tengas una buena noche
خدا حافظ
Khodâ hâfez
Adios
خدا نگه‌دار
Khodâ negahdâr
Adios
بعدا می‌بینم‌تان
Baødan mibinam-etân

Hasta luego
به زودی می‌بینم‌تان
Be zudi mibinam-etân
Hasta pronto
حالتان چطور است؟
hâl-etân che towr ast?
¿Cómo está usted?
حالت چطور است؟
hâl-at che towr ast?
¿Cómo estás?
چطوری؟
che towr-i?
¿Cómo estás?
چه خبر؟
che khabar?
¿Qué pasa?
خوبم
khub-am
Estoy bien
بد نیستم
bad nistam
asi asi
اسمتان چیست؟
esm-etân chi'st?
¿cómo se llama usted?
اسمت چیست؟
esm-at chi'st?
¿cómo te llamas?
~ هستم
~ hastam
Me llamo ~
خوشبختم
khoshbakht-am
Encantado(a)