مصدر فعلهای ایتالیایی به are- یا ere- یا ire- پایان می‌یابد. پس از حذف پس‌وند مصدر، به آنچه از فعل باقی می‌ماند ریشه می‌گویند. راه باقاعده‌ی به دست آوردن ماده‌ی گذشته‌ی یک فعل (به ایتالیایی: Participio passato)، حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌ی زیر به ریشه است:

-are-ere-ire
-ato-uto-ito

چند نمونه:

مصدرماده‌ی گذشته
parlareparlato
venderevenduto
sentiresentito

فعلهای بیقادعده

برخی فعلها دارای ماده‌ی گذشته‌ی بیقاعده هستند. جدول زیر مهمترین آنها را نشان می‌دهد.

مصدرماده‌ی گذشته
accendereacceso
aprireaperto
berebevuto
chiederechiesto
chiuderechiuso
conoscereconosciuto
cuocerecotto
diredetto
farefatto
leggereletto
metteremesso
moriremorto
nascerenato
perdereperso
piangerepianto
prenderepreso
prometterepromesso
rimanererimasto
rispondererisposto
scenderesceso
scriverescritto
spegnerespento
spenderespeso
spingerespinto
vederevisto
vincerevinto
viverevissuto