مصدر فعلهای ایتالیایی به are- یا ere- یا ire- پایان می‌یابد. پس از حذف پس‌وند مصدر، به آنچه از فعل باقی می‌ماند ریشه می‌گویند. راه باقاعده‌ی به دست آوردن ماده‌ی حال یک فعل (به ایتالیایی: Participio presente)، حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌ی زیر به ریشه است:

-are-ere-ire
-ante-ente-ente