در زبان آلمانی، اسم دارای یکی از سه جنس دستوری نرینه (maskulin)، مادینه (feminin) یا خنثی (neutral) است. برای اسمهایی که در طبیعت نر یا ماده هستند، جنس دستوری معمولا همان جنس طبیعی آنهاست. برای نمونه، Vater (پدر) نر و جنس دستوری آن نیز نرینه است. به همین سان، Mutter (مادر) اسمی مادینه است. اما همواره جنس دستوری یکسان با جنس طبیعی نیست. برای نمونه، Mädchen (دختربچه) دارای جنس طبیعی ماده است اما از نگاه دستوری، جنس آن خنثی است. جنس دستوری اسمهایی که جنس طبیعی ندارند، حدس‌زدنی نیست و باید آموخته شوند. برای نمونه، Fenster (پنجره) اسمی خنثی، Gabel (چنگال) اسمی مادینه و Käse (پنیر) اسمی نرینه است. جدول زیر نمونه‌های بیشتری را نشان می‌دهد.

نرینهمادینه
Mann
مرد
Frau
زن
Bruder
برادر
Schwester
خواهر
Onkel
دایی، عمو
Tante
خاله، عمه
Hahn
خروس
Henne
مرغ

ریخت مفرد و جمع یکسان

اسمهای این گروه در ریخت جمع تغییر نمی‌کنند و به همان ریخت مفرد می‌مانند. بیشتر اسمهای نرینه و خنثایی که به el- یا en- یا er- پایان می‌گیرند در این گروه جای دارند. اسمهایی که به پس‌وندهای کوچک‌ساز chen- و lein- پایان می‌گیرند نیز در این گروه‌اند.

مفردجمع
das Fensterdie Fenster
der Löffeldie Löffel
der Schlüsseldie Schlüssel
der Wagendie Wagen
das Mädchendie Mädchen
das Fräuleindie Fräulein

گرفتن حرکت Umlaut

اسمهای این گروه با گرفتن حرکت Umlaut جمع بسته می‌شوند. برخی از اسمهایی که به el- یا er- پایان می‌گیرند در این گروه جای دارند.

مفردجمع
der Bruderdie Brüder
der Vaterdie Väter
die Mutterdie Mütter
die Tochterdie Töchter
der Apfeldie Äpfel
der Manteldie Mäntel

گرفتن پایانه‌ی e-

اسمهای این گروه با گرفتن پایانه‌ی e- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
der Freunddie Freunde
der Tagdie Tage
das Brotdie Brote

گرفتن حرکت Umlaut و پایانه‌ی e-

اسمهای این گروه با گرفتن حرکت Umlaut و پایانه‌ی e- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
der Sohndie Söhne
der Platzdie Plätze
die Kuhdie Kühe
der Stuhldie Stühe

گرفتن پایانه‌ی er-

اسمهای این گروه با گرفتن پایانه‌ی er- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
das Bilddie Bilder
das Kinddie Kinder
das Lieddie Lieder

گرفتن حرکت Umlaut و پایانه‌ی er-

اسمهای این گروه با گرفتن حرکت Umlaut و پایانه‌ی er- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
der Manndie Männer
das Wortdie Wörter
das Hausdie Häuser

گرفتن پایانه‌ی n- یا en-

اسمهای این گروه با گرفتن n- یا en- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
die Fraudie Frauen
die Schwesterdie Schwestern
der Herrdie Herren
das Bettdie Betten
die Stundedie Stunden
der Jungedie Jungen

اسمهایی که به ung- پایان می‌گیرند در این گروه جای داشته و با گرفتن پایانه‌ی en- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
die Wohnungdie Wohnungen
die Zeitungdie Zeitungen

اسمهای مادینه‌ای که به in- پایان می‌گیرند، پیش از گرفتن en-، حرف n پایانی آنها دو بار نوشته می‌شود. به سخن دیگر، با گرفتن پایانه‌ی nen- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
die Lehrerindie Lehrerinnen
die Studentindie Studentinnen
die Schauspielerindie Schauspielerinnen

گرفتن پایانه‌ی s-

اسمهای این گروه با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شوند. بیشتر اسمهایی که در این گروه جای می‌گیرند وام‌واژه بوده و از زبانهای دیگر درون زبان آلمانی شده‌اند.

مفردجمع
der Vatidie Vatis
die Muttidie Muttis
das Autodie Autos
das Babydie Babys
das Fotodie Fotos
das Hoteldie Hotels
das Kinodie Kinos