زمان گذشته‌ی نقلی (به آلمانی: Perfekt) از صرف فعل کمکی در زمان حال ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر (Partizip II) ساخته می‌شود.

ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر + فعل کمکی به زمان حال ساده

فعل کمکی یکی از فعلهای haben یا sein است. فعل کمکی sein همراه با فعلهایی خاص به کار می‌رود و برای اکثر فعلهای زبان آلمانی، از فعل کمکی haben استفاده می‌گردد. جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان گذشته‌ی نقلی نشان می‌دهد:

ich habe gespielt wir haben gespielt
du hast gespielt ihr habt gespielt
er/sie/es hat gespielt sie/Sie haben gespielt

جدول زیر صرف فعل bleiben را در زمان گذشته‌ی نقلی نشان می‌دهد:

ich bin geblieben wir sind geblieben
du bist geblieben ihr seid geblieben
er/sie/es ist geblieben sie/Sie sind geblieben