زمان حال کامل (به آلمانی: Perfekt) از صرف فعل کمکی در زمان حال ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر (Partizip II) ساخته می‌شود.

ماده‌ی گذشته‌ی فعل مورد نظر فعل کمکی به زمان حال ساده

فعل کمکی یکی از فعلهای haben یا sein است. فعل کمکی sein همراه با فعلهایی خاص به کار می‌رود و برای اکثر فعلهای زبان آلمانی، از فعل کمکی haben استفاده می‌گردد. جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان حال کامل نشان می‌دهد:

ich habe gespielt wir haben gespielt
du hast gespielt ihr habt gespielt
er/sie/es hat gespielt sie/Sie haben gespielt

جدول زیر صرف فعل bleiben را در زمان حال کامل نشان می‌دهد:

ich bin geblieben wir sind geblieben
du bist geblieben ihr seid geblieben
er/sie/es ist geblieben sie/Sie sind geblieben