زمان شرطی مرکب (به اسپانیایی: Condicional compuesto) از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان شرطی ساده و ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته+habríamoshabría
habríaishabrías
habríanhabría

جدول زیر صرف فعل amar را در زمان شرطی مرکب نشان می‌دهد.

yohabría amadonosotros
nosotras
habríamos amado
habrías amadovosotros
vosotras
habríais amado
él
ella
usted
habría amadoellos
ellas
ustedes
habrían amado