حرف اشاره هنگامی که به تنهایی به کار رود و جایگزین اسمی شود که به آن اشاره دارد، ضمیر اشاره (Pronombre Demostrativo) نامیده می‌شود. در زبان اسپانیایی، بر خلاف بسیاری از زبانها، سه گونه حرف اشاره وجود دارد:

  1. اشاره به اسمی که نزدیک گوینده است
  2. اشاره به اسمی که نزدیک شنونده است
  3. اشاره به اسمی که از گوینده و شنونده دور است

ضمیرهای اشاره به نزدیک گوینده

مفردجمع
نرینهésteéstos
مادینهéstaéstas

ضمیرهای اشاره به نزدیک شنونده

مفردجمع
نرینهéseésos
مادینهésaésas

ضمیرهای اشاره به دور

مفردجمع
نرینهaquélaquéllos
مادینهaquéllaaquéllas

همه‌ی ضمیرهای اشاره در یک نگاه

مفردجمع
نرینهمادینهنرینهمادینه
نزدیک گویندهésteéstaéstoséstas
نزدیک شنوندهéseésaésosésas
دورaquélaquéllaaquéllosaquéllas

ضمیرهای اشاره‌ی خنثی

ضمیرهای اشاره از نظر شمار و جنس با اسمی که به آن اشاره می‌کنند هماهنگ می‌شوند اما افزون بر این ضمیرها، زبان اسپانیایی ضمیرهای اشاره‌ای دارد که خنثی بوده و تنها یک شکل دارند:

مفرد و جمع
نرینه و مادینه
نزدیک گویندهesto
نزدیک شنوندهeso
دورaquello