در زبان اسپانیایی، بر خلاف بسیاری از زبانها، سه گونه قید اشاره (Adverbio Demostrativo) وجود دارد:

  1. اشاره به جایی که نزدیک گوینده است: aquí
  2. اشاره به جایی که نزدیک شنونده است: ahí
  3. اشاره به جایی که از گوینده و شنونده دور است: allí

افزون بر قیدهای بالا، قیدهای اشاره‌ی acá و allá نیز در زبان اسپانیایی وجود دارند. قید acá برای اشاره به نزدیک به کار می‌رود و در اصل، هنگامی به کار می‌رود که فعل جمله حرکتی را بیان می‌کند: ven acá (بیا اینجا). قید acá در آمریکای لاتین رایجتر از aquí است. قید allá برای اشاره به دور به کار می‌رود اما نسبت به allí به جایی دورتر اشاره دارد. می‌توان آن را با «آنجا» (allí) و «آن دورها» (allá) در زبان فارسی مقایسه کرد.

فاصلهقید
نزدیک گویندهaquí
acá
نزدیک شنوندهahí
دورallí
allá