جدول زیر روش ساخت زمان گذشته‌ی ساده (به اسپانیایی: Pretérito) را برای فعلهای باقاعده نشان می‌دهد.

-ar-er-ir
yoamétemípartí
amastetemistepartiste
él
ella
usted
amótempart
nosotros
nosotras
amamostemimospartimos
vosotros
vosotras
amasteistemisteispartisteis
ellos
ellas
ustedes
amarontemieronpartieron