NúmeroPersa
0sefrصفر
1yekیک
2doدو
3seسه
4čahârچهار
5panjپنج
6šešشش
7haftهفت
8haštهشت
9nohنه
10dahده
11yâzdahیازده
12davâzdahدوازده
13sizdahسیزده
14čahârdahچهارده
15pânzdahپانزده
16šânzdahشانزده
17hefdahهفده
18hejdahهجده
19nuzdahنوزده
20bistبیست
21bist o yekبیست و یک
22bist o doبیست و دو
30siسی
33si yo seسی و سه
40čehelچهل
44čehel o čahârچهل و چهار
50panjâhپنجاه
55panjâh o panjپنجاه و پنج
60šastشصت
66šast o šešشصت و شش
70haftâdهفتاد
77haftâd o haftهفتاد و هفت
80haštâdهشتاد
88haštâd o haštهشتاد و هشت
90navadنود
99navad o nohنود و نه
100sadصد
110sad o dahصد و ده
200devistدویست
222devist o bist o doدویست و بیست و دو
300sisadسیصد
333sisad o si yo seسیصد و سی و سه
400čahârsadچهارصد
500pânsadپانصد
600šešsadششصد
700haftsadهفتصد
800haštsadهشتصد
900nohsadنهصد
1,000hezârهزار
1,001hezâr o yekهزار و یک
1,100hezâr o sadهزار و صد
2,000do hezârدو هزار
2,006do hezâr o šešدو هزار و شش
10,000dah hezârده هزار
20,000bist hezârبیست هزار
100,000sad hezârصد هزار
1,000,000yek milyunیک میلیون
2,000,000do milyunدو میلیون
1,000,000,000yek milyârdیک میلیارد