روز
ruz
día
صبح
sobh
mañana
صبح زود
sobh-e zud
madrugada
پیش از ظهر
pish az zohr
antes del
ظهر
zohr
mediodía
بعد از ظهر
baød az zohr
tarde (después del mediodía)
عصر
asr
tarde
غروب
ghorub
atardecer
شب
shab
noche
هفته
hafte
semana
ماه
mâh
mes
فصل
fasl
estación
سال
sâl
año
دهه
dahe
década
سده
sade
siglo
قرن
gharn
siglo
هزاره
hezâre
milenio