دیروز
diruz
ayer
دیروز صبح
diruz sobh
ayer por la mañana
دیروز بعد از ظهر
diruz baød az zohr
ayer por la tarde
دیروز غروب
diruz ghorub
ayer por el atardecer
دیشب
dishab
anoche
پریروز
pariruz
anteayer
پریشب
parishab
anteanoche, antenoche
هفته‌ی گذشته
hafte-ye gozashte
la semana pasada
ماه گذشته
mâh-e gozashte
el mes pasado
پارسال
pârsâl
el año pasado
پیرارسال
pirârsâl
el año anterior al año pasado

En lenguaje escrito, gozashte también puede venir con ruz, shab, sâl. Por ejemplo, para «ayer» (diruz) hay también ruz-e gozashte.