امروز
emruz
hoy
امروز صبح
emruz sobh
esta mañana
امروز بعد از ظهر
emruz baød az zohr
esta tarde
امروز غروب
emruz ghorub
este atardecer
امشب
emshab
esta noche
این هفته
in hafte
esta semana
این ماه
in mâh
este mes
امسال
emsâl
este año

em en emsâl, emruz, emshab significa «este(a)»; un vestigio del persa medio. Así que, por ejemplo, emsâl significa «este año».