صفت سنجش (صفت برتر، صفت تفضیلی) همانطور که از نامش پیداست، برای سنجیدن یک صفت میان اسمی با اسم دیگر به کار می‌رود. صفت سنجش لزوما نشانگر برتر بودن یا فضیلت داشتن نیست و سه درجه دارد:

در زبان فارسی، تنها برای بیان بیشتری پس‌وند وجود دارد (بزرگتر، زیباتر، سخت‌تر) و حالتهای دیگر با قید و ساختارهای گوناگون بیان می‌شوند. برای ترجمه‌ی the comparative انگلیسی یا le comparatif فرانسوی اصطلاحهای صفت برتر و صفت تفضیلی رایج هستند اما نگارنده آنها را مناسب نمی‌داند زیرا این نوع صفت درجه‌های دیگری غیر از برتری نیز دارد. نگارنده اصطلاح صفت سنجش را پیشنهاد داده و به کار می‌برد.

صفت سنجش بیشتری

برای بیان بیشتر بودن یک صفت از قید plus (بیشتر) استفاده می‌شود.

صفت سادهصفت سنجش بیشتری
grand
بزرگ
plus grand
بزرگتر، بیشتر بزرگ
loin
دور
plus loin
دورتر، بیشتر دور
petit
کوچک
plus petit
کوچکتر، بیشتر کوچک

برای سنجش الف و ب از حرف اضافه‌ی que استفاده می‌شود.

الفصفت سنجش بیشتریqueب
Je suis plus intelligent que toi
من از تو باهوشتر هستم
(من از تو بیشتر باهوش هستم)

صفت سنجش برابری

برای بیان برابری الف و ب از ساختار زیر استفاده می‌شود:

الفaussiصفت سادهqueب

نمونه:

Je suis aussi intelligent que toi
من به باهوشی تو هستم
من به اندازه‌ی تو باهوش هستم

صفت سنجش کمتری

برای بیان کمتر بودن یک صفت از قید moins (کمتر) استفاده می‌شود.

صفت سادهصفت سنجش کمتری
grand
بزرگ
moins grand
کمتر بزرگ
difficile
سخت
moins difficile
کمتر سخت

برای سنجش الف و ب از حرف اضافه‌ی que استفاده می‌شود.

الفصفت سنجش بیشتریqueب
Sa maison est moins lumineuse que la mienne
خانه‌اش کمتر از خانه‌ی من نورگیر است
خانه‌اش از خانه‌ی من کمتر نورگیر است

هنگام ترجمه به فارسی توجه شود که moins lumineuse به معنای کم‌نور بودن نیست. ممکن است خانه نورگیر باشد اما در مقایسه با خانه‌ی دیگری میزان نورگیری آن کمتر باشد. به عنوان نمونه‌ای دیگر، هنگامی که برای یک آزمون از صفت moins difficile استفاده می‌کنیم، این به معنای سخت نبودن یا آسان بودن نیست. آزمون همچونان سخت به حساب می‌آید اما نسبت به آزمونی دیگر، درجه‌ی سختی آن کمتر است.