صفت برتری (صفت برترین، صفت عالی) دو درجه دارد:

صفت برتری نسبی

صفت برتری نسبی، نهایت درجه‌ی صفت را برای یک اسم نسبت به سایر اسمهای آن مجموعه نشان می‌دهد. برای نمونه، در جمله‌ی «این بهترین رستوران شهر است»، این رستوران نسبت به سایر رستورانهای شهر دارای بالاترین درجه‌ی بهتری است اما ممکن است در شهرهای دیگر، رستورانهای بهتری هم باشد. در نتیجه، «بهترین» بودن رستوران «نسبی» است. ساختار صفت برتری نسبی به صورت زیر است:

برای بیان بیشینگی:

مفردجمع
نرینهle plus grandles plus grands
مادینهla plus grandeles plus grandes

برای بیان کمینگی:

مفردجمع
نرینهle moins grandles moins grands
مادینهla moins grandeles moins grandes

صفت برتری مطلق

صفت برتری مطلق بیانگر نهایت درجه‌ی صفت برای یک اسم بدون مقایسه کردن آن با اسم دیگری است. در زبان فرانسوی، این دسته از صفتها معمولا با قید و پیش‌وند بیان می‌گردند اما برای آن، پس‌وند -issime نیز وجود دارد.

trèsMa mère est très sage
bienUn homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse
fortCet édifice est fort jolie
-archiarchicomble
-sursurfait, surfin
-extraextrafin
issime-rarissime, richissime