صفتهای beau و nouveau و vieux دارای دو گونه در حالت مفرد نرینه هستند. یک گونه پیش از اسمی که حرف آغازینش واکه (یا h بیصدا) است و گونه‌ی دیگر، پیش از اسمی که حرف آغازینش همخوان است.

پیش از همخوان آغازینپیش از واکه‌ی آغازین
beaubel
nouveaunouvel
vieuxvieil

بنا بر این، این صفتها در مجموع، دارای گونه‌های زیر در حالتهای مفرد و جمع هستند.

مفردجمع
نرینهمادینهنرینهمادینه
beau
bel
bellebeauxbelles
nouveau
nouvel
nouvellenouveauxnouvelles
vieux
vieil
vieillevieuxvieilles

چند نمونه:

un beau garçonun nouveau livreun vieux tableau
un bel hommeun nouvel appartementun viel homme
une belle filleune nouvelle maisonune vielle statue

توجه شود که این گونه‌ها هنگامی به کار می‌روند که صفت پیش از اسم قرار بگیرد و نقش توصیفی داشته باشند. اگر پس از فعل به کار روند، یعنی نقش گزاره‌ای داشته باشند، از گونه‌ی پایه استفاده می‌شود.

نقش توصیفینقش گزاره‌ای
un beau garçonCe garçon est beau
un bel hommeCet homme est beau

صفتهای fou و mou

صفتهای fou و mou در حالت مفرد نرینه همواره گونه‌ی زیر را دارند:

نرینهمادینه
folfolle
molmolle