الگوهای جمع بستن صفت همانند الگوهای جمع بستن اسم است. بیشتر صفتها با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شوند. صفتهایی که دارای صورت نرینه و مادینه‌ی متفاوتی هستند،‌ حداکثر چهار صورت صرفی دارند. صفتهایی که دارای صورت نرینه و مادینه‌ی یکسانی هستند،‌ در مجموع، دو صورت صرفی دارند.

نرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
petitpetitspetitepetites
blancblancsblancheblanches
chercherschèrechères
gentilgentilsgentillegentilles
ancienanciensancienneanciennes
actifactifsactiveactives
longlongslonguelongues
jeunejeunesjeunejeunes

صفت پایان‌یافته به ‎-s / -x

صفتی که به s- یا x- پایان می‌یابد،‌ در جنس نرینه صورت مفرد و جمع یکسانی دارد. جنس مادینه بنا بر قاعده، با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شود.

نرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
grosgrosgrossegrosses
fraisfraisfraîchefraîches
heureuxheureuxheureuseheureuses

صفت پایان‌یافته به ‎-eau / -eu

صفتی که به eau- یا eu- پایان می‌یابد،‌ در جنس نرینه با گرفتن پایانه‌ی x- جمع بسته می‌شود. جنس مادینه بنا بر قاعده، با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شود.

نرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
beaubeauxbellebelles
nouveaunouveauxnouvellenouvelles

صفت bleu از قانون گروه پی‌روی نکرده و مانند صفتهای عادی جمع بسته می‌شود.

نرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
bleubleusbleuebleues

صفت پایان‌یافته به al-

صفتی که به al- پایان می‌یابد،‌ در جنس نرینه با تبدیل آن به aux- جمع بسته می‌شود. جنس مادینه بنا بر قاعده، با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شود.

نرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
royalroyauxroyaleroyales
légallégauxlégalelégales
verticalverticauxverticaleverticales
socialsociauxsocialesociales

صفتهای زیر از قانون گروه پی‌روی نکرده و مانند صفتهای عادی جمع بسته می‌شوند.

نرینهمادینه
مفردجمعمفردجمع
banalbanalsbanalebanales
bancalbancalsbancalebancales
fatalfatalsfatalefatales
finalfinalsfinalefinales
glacialglacialsglacialeglaciales
natalnatalsnatalenatales
navalnavalsnavalenavales