همانند زبان فارسی، در زبان فرانسوی صفت معمولا پس از اسم جای می‌گیرد.

un tableau joli
تابلویی زیبا
une voiture bleue
یک ماشین آبی
mon film préféré
فیلم محبوبم
un étudiant intelligent
دانش‌آموزی باهوش

پیش از اسم

صفتهای زیر مهمترین صفتهایی هستند که پیش از اسم جای می‌گیرند.

صفت نمونه
autre un autre homme
beau un beau couple
bon un bon ami
court un court manteau
gentil un gentil enfant
grand une grande ville
gros de grosses lèvres
haut une haute tour
jeune une jeune fille
joli un joli enfant
mauvais en mauvais état
même en même temps
nouveau un nouvel outil
petit un petit chien
vieux un vieux château
vilain un vilain petit canard
vrai un vrai problème

برخی از این صفتها می‌توانند پس از اسم نیز جای بگیرند اما در این صورت، معمولا معنای متفاوتی می‌دهند. برای نمونه، صفت grand جزو صفتهای دومعنایی بوده و هنگامی که پس از اسم می‌آید معنای «بلندقد» می‌دهد.

un grand écrivain
نویسنده‌ای بزرگ
un écrivain grand
نویسنده‌ای بلندقد