در زبان فرانسوی، برخی صفتها بسته به این که پیش یا پس از اسم جای بگیرند معنای متفاوتی می‌دهند. جدول زیر مهمترین آنها را نشان می‌دهد.

معنا پیش از اسم صفت معنا پس از اسم
پیشین، سابق، قبلی
mon ancienne maison
ancien قدیمی، کهنه
une maison ancienne
محترم، قابل احترام
un brave homme
brave شجاع، نترس
un homme brave
معین، مشخص، خاص
un certain jour
une certaine élégance
un risque élégance
certain مطمئن، حتمی، بی چون و چرا
j'en suis certain
une élégance certaine
عزیز، گرامی
un cher ami
cher گران
une robe chère
غیرعادی، عجیب
un curieux personnage
curieux کنجکاو
un homme curieux
واپسین، آخرین
la dernière semaine de l'année
dernier پیش، قبل
la semaine dernière
چندین، متعدد
diverses circonstances
divers گوناگون
de circonstances diverses
عجیب
une drôle d'histoire
drôle خنده‌دار
une histoire drôle
بزرگ، نامدار
un grand écrivain
grand بلندقد
un homme grand
بیچاره، طفلک
un pauvre garçon
pauvre ندار، فقیر
un garçon pauvre
بعدی، دیگر
la prochaine fois
prochain آینده، بعد، در پیش
la semaine prochaine
خود
sa propre chambre
propre تمیز، مرتب
sa chambre propre
پلید، شرور
un sale homme
sale کثیف
une chambre sale
تنها، یگانه
la seule fois
une seule personne
seul تنها، بی‌کس
une personne seule
واقعی، جدی
un vrai problème
vrai حقیقی، راستین
une histoire vraie