حرف اشاره هنگامی که همراه با اسم بیاید صفت اشاره نامیده می‌شود. صفت اشاره از نظر شمار و جنس با اسمی که به آن اشاره می‌کند هماهنگ می‌شود.

مفرد جمع
نرینه ce
cet
ces
مادینه cette

صفت اشاره‌ی cet پیش از اسم نرینه یا صفتی به کار می‌رود که حرف آغازینش واکه یا h بیصدا باشد.

مفرد جمع
نرینه ce garçon
cet oiseau
cet homme
cet excellent repas
ces garçons
ces oiseaux
ces hommes
ces femmes
مادینه cette femme

در زبان فرانسوی، صفت اشاره اطلاعی از دوری یا نزدیکی مورد اشاره نمی‌دهد. برای مشخص کردن نزدیکی، پس‌وند ci- و برای مشخص کردن دوری، پس‌وند là- به اسم افزوده می‌گردد.

ce livre-ci
این کتاب
ce livre-là
آن کتاب
ces livres-ci
این کتابها
ces livres-là
آن کتابها