به طور معمول، با افزودن پس‌وند ment- به صورت مادینه‌ی صفت، قید ساخته می‌شود.

صورت نرینه‌ی صفتصورت مادینه‌ی صفتقید
finalfinalefinalement
facilefacilefacilement
naturelnaturellenaturellement
heureuxheureuseheureusement
finalfinalefinalement

برخی از این صفتها هنگام تبدیل شدن به قید، واکه‌ی پایانی‌شان حرکت aigu (´) می‌گیرد.

صورت نرینه‌ی صفتصورت مادینه‌ی صفتقید
énorménormeénormément
uniformuniformeuniformément
précispréciseprécisément
profondprofondeprofondément

صفت پایان‌یافته به واکه

اگر صفت به واکه‌ای به جز e ساکن پایان یابد، با افزودن پس‌وند ment- به طور مستقیم تبدیل به قید می‌گردد.

صفتقید
polipoliment
vraivraiment
absoluabsolument

برخی از این صفتها به هنگام تبدیل شدن به قید، واکه‌ی پایانی‌شان حرکت circonflexe (ˆ) می‌گیرد.

صفتقید
gaigaîment
continucontinûment
crucrûment

صفت پایان‌یافته به ant-

اگر صفت به ant- پایان یابد، با تغییر آن به amment- به طور مستقیم تبدیل به قید می‌گردد.

صفتقید
courantcouramment
abondantabondamment
brillantbrillamment

صفت پایان‌یافته به ent-

اگر صفت به ent- پایان یابد، با تغییر آن به emment- به طور مستقیم تبدیل به قید می‌گردد.

صفتقید
évidentévidemment
fréquentfréquemment
brillentbrillemment

صفتهای زیر با این که به ent- پایان می‌یابند، بنا بر قاعده‌ی معمول، نخست مادینه و سپس تبدیل به قید می‌گردند.

صورت نرینه‌ی صفتصورت مادینه‌ی صفتقید
lentlentelentement
présentprésenteprésentement
véhémentvéhémentevéhémentement

قیدهای بیقاعده

صفتهای زیر دارای قید بیقاعده هستند.

صفتقید
brefbrièvement
gentilgentiment
impuniimpunément
bonbien
mauvaismal
meilleurmieux
moindremoins
petitpeu

صفتهای قیدگونه

در زبان فارسی، صفت همزمان کارکرد قیدی نیز دارد. به این صورت که اگر اسم را توصیف کند «صفت» و اگر فعل را توصیف کند «قید» است.

صفتقید
دل خوشامروز خوش گذشت
خواب آرامآرام خوابید
حرف تندتند حرف می‌زد

در زبان فرانسوی، صفتهای زیر نقش قیدی نیز می‌گیرند.