به طور معمول، با افزودن پس‌وند ment- به صورت مادینه‌ی صفت، قید ساخته می‌شود.

صورت نرینه‌ی صفت صورت مادینه‌ی صفت قید
final finale finalement
facile facile facilement
naturel naturelle naturellement
heureux heureuse heureusement
final finale finalement

برخی از این صفتها هنگام تبدیل شدن به قید، واکه‌ی پایانی‌شان حرکت aigu (´) می‌گیرد.

صورت نرینه‌ی صفت صورت مادینه‌ی صفت قید
énorm énorme énormément
uniform uniforme uniformément
précis précise précisément
profond profonde profondément

صفت پایان‌یافته به واکه

اگر صفت به واکه‌ای به جز e ساکن پایان یابد، با افزودن پس‌وند ment- به طور مستقیم تبدیل به قید می‌گردد.

صفت قید
poli poliment
vrai vraiment
absolu absolument

برخی از این صفتها به هنگام تبدیل شدن به قید، واکه‌ی پایانی‌شان حرکت circonflexe (ˆ) می‌گیرد.

صفت قید
gai gaîment
continu continûment
cru crûment

صفت پایان‌یافته به ant-

اگر صفت به ant- پایان یابد، با تغییر آن به amment- به طور مستقیم تبدیل به قید می‌گردد.

صفت قید
courant couramment
abondant abondamment
brillant brillamment

صفت پایان‌یافته به ent-

اگر صفت به ent- پایان یابد، با تغییر آن به emment- به طور مستقیم تبدیل به قید می‌گردد.

صفت قید
évident évidemment
fréquent fréquemment
brillent brillemment

صفتهای زیر با این که به ent- پایان می‌یابند، بنا بر قاعده‌ی معمول، نخست مادینه و سپس تبدیل به قید می‌گردند.

صورت نرینه‌ی صفت صورت مادینه‌ی صفت قید
lent lente lentement
présent présente présentement
véhément véhémente véhémentement

قیدهای بیقاعده

صفتهای زیر دارای قید بیقاعده هستند.

صفت قید
bref brièvement
gentil gentiment
impuni impunément
bon bien
mauvais mal
meilleur mieux
moindre moins
petit peu

صفتهای قیدگونه

در زبان فارسی، صفت همزمان کارکرد قیدی نیز دارد. به این صورت که اگر اسم را توصیف کند «صفت» و اگر فعل را توصیف کند «قید» است.

صفت قید
دل خوش امروز خوش گذشت
خواب آرام آرام خوابید
حرف تند تند حرف می‌زد

در زبان فرانسوی، صفتهای زیر نقش قیدی نیز می‌گیرند.