در زبان فرانسوی، مصدر فعل به er- یا ir- یا re- پایان می‌یابد. فعلها را بر همین اساس در سه گروه اصلی جای می‌دهند.

گروه اول گروه دوم گروه سوم
chanter
donner
jouer
parler
choisir
finir
punir
réussir
attendre
entendre
répondre
vendre

همچون زبان فارسی، فعل برای شش شخص دستوری صرف می‌گردد. جدول زیر صرف فعل aller (رفتن) را در زمان حال نشان می‌دهد.

je vais
می‌روم
nous allons
می‌رویم
tu vas
می‌روی
vous allez
می‌روید
il/elle/on va
می‌رود
ils/elles vont
می‌روند