ضمیر دارندگی (ضمیر ملکی) از نظر شمار (مفرد یا جمع بودن) و جنس (نرینه یا مادینه بودن) با اسمی که جای آن را می‌گیرد هماهنگ می‌شود. جدول زیر ضمیرهای دارندگی متناظر با هرکدام از ضمیرهای فاعلی زبان فرانسوی را نشان می‌دهد.

مفرد جمع
نرینه مادینه نرینه مادینه
je le mien la mienne les miens les miennes
tu le tien la tienne les tiens les tiennes
il le sien la sienne les siens les siennes
elle le sien la sienne les siens les siennes
nous le notre la notre les notres les notres
vous le votre la votre les votres les votres
ils le leur la leur les leurs les leurs
elles le leur la leur les leurs les leurs