حرف اشاره هنگامی که همراه با اسم بیاید صفت اشاره و هنگامی که جایگزین اسم گردد ضمیر اشاره نامیده می‌شود. ضمیر اشاره از نظر شمار و جنس با اسمی که جای آن را می‌گیرد هماهنگ می‌شود.

مفرد جمع
نرینه celui ceux
مادینه celle celles

در زبان فرانسوی، ضمیر اشاره اطلاعی از دوری یا نزدیکی مورد اشاره نمی‌دهد. برای مشخص کردن نزدیکی، پس‌وند ci- و برای مشخص کردن دوری، پس‌وند là- به ضمیر اشاره افزوده می‌گردد.

مفرد جمع
نرینه celui-ci
این
ceux-ci
اینها
celui-là
آن
ceux-là
آنها
مادینه celle-ci
این
celles-ci
اینها
celle-là
آن
celles-là
آنها