بیشتر اسمها با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
garçongarçons
fillefilles
livrelivres
amiamis

اسم پایان‌یافته به ‎-s / -x / -z

اسمی که به s- یا x- یا z- پایان می‌یابد صورت مفرد و جمع یکسانی دارد.

مفردجمع
brasbras
prixprix
neznez

اسم پایان‌یافته به ‎-au / -eau / -eu / -œu

اسمی که به au- یا eau- یا eu- یا œu- پایان می‌یابد با گرفتن پایانه‌ی x- جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
noyaunoyaux
bateaubateaux
feufeux
vœuvœux

اسم پایان‌یافته به ou-

بیشتر اسمهایی که به ou- پایان می‌یابند با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شوند اما برخی از آنها به جای s- با x- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
bijoubijoux
genougenoux
hibouhiboux

اسم پایان‌یافته به al-

اسمی که به al- پایان می‌یابد با تبدیل آن به aux- جمع بسته می‌شود.

مفردجمع
animalanimaux
journaljournaux
chevalchevaux

اسمهای زیر استثناء هستند و با گرفتن s- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
balbals
carnavalcarnavals
festivalfestivals

اسم پایان‌یافته به ail-

بیشتر اسمهایی که به ail- پایان می‌یابند با گرفتن پایانه‌ی s- جمع بسته می‌شوند اما برخی از آنها با تبدیل ail- به aux- جمع بسته می‌شوند.

مفردجمع
travailtravaux
bailbaux
vitrailvitraux

جمعهای بیقاعده

برخی اسمها صورت جمع بیقاعده‌ای دارند. جدول زیر مهمترین آنها را نشان می‌دهد.

مفردجمع
œilyeux
cielcieux
travailtravaux
monsieurmessieurs
madamemesdames
mademoisellemesdemoiselles