برخی اسمها واژه‌ی جداگانه‌ای برای همتای مادینه‌ی خود دارند:

نرینهمادینه
homme
مرد
femme
زن
père
پدر
mère
مادر
frère
برادر
sœur
خواهر
oncle
عمو، دایی
tante
عمه، خاله
roi
شاه
reine
ملکه
coq
خروس
poule
مرغ
taureau
گاو نر
vache
گاو ماده

اما بسیاری از اسمهای مادینه واژه‌ی جداگانه‌ای نداشته و از روی صورت نرینه ساخته می‌شوند. برای مادینه ساختن اسم معمولا به آن پایانه‌ی e- افزوده می‌گردد.

نرینهمادینه
présidentprésidente
avocatavocate
françaisfrançaise
ennemiennemie

اسم پایان‌یافته به e-

اگر حرف پایانی اسم e- باشد، صورت نرینه و مادینه‌ی یکسانی داشته و جنس آن با به کار بردن حرف تعریف معین یا نامعین آشکار می‌گردد.

نرینهمادینه
un secrétaireune secrétaire
un célibataireune célibataire
un élèveune élève
un acrobateune acrobate
un violonisteune violoniste

اسم پایان‌یافته به ier- یا er-

اگر اسم به ier- یا er- پایان یابد، واکه‌ی e آن در صورت مادینه حرکت grave (`) می‌گیرد.

نرینهمادینه
écolierécolière
ouvrierouvrière
boucherbouchère

اسم پایان‌یافته به eau-

اگر اسم به eau- پایان یابد، با تغییر آن به elle- مادینه می‌گردد.

نرینهمادینه
chameauchamelle
jouvenceaujouvencelle

اسم پایان‌یافته به teur-

اگر اسم به teur- پایان یابد، با تغییر آن به trice- یا teuse- مادینه می‌گردد.

نرینهمادینه
acteuractrice
directeurdirectrice
chanteurchanteuse
acheteuracheteuse

اسم پایان‌یافته به eur-

اگر اسم به eur- پایان یابد، با تغییر آن به euse- مادینه می‌گردد.

نرینهمادینه
vendeurvendeuse
danseurdanseuse

اگر اسم به érieur- پایان یابد، با گرفتن پایانه‌ی e- مادینه می‌گردد.

نرینهمادینه
supérieursupérieure
antérieurantérieure

اسم زیر صورت مادینه‌ی بیقاعده‌ای دارد.

نرینهمادینه
serviteurservante

اسم پایان‌یافته به n-

اگر حرف پایانی اسم n- باشد، معمولا در صورت مادینه دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
chienchienne
gardiengardienne
EuropéenEuropéenne
baronbaronne
lionlionne
paysanpaysanne

اگر اسم به in- پایان یابد، در صورت مادینه حرف n- آن تکرار نمی‌گردد.

نرینهمادینه
cousincousine
voisinvoisine

برای اسمهای استثنای زیر نیز، در صورت مادینه حرف n- تکرار نمی‌گردد.

نرینهمادینه
persanpersane
faisanfaisane
courtisancourtisane

اسم پایان‌یافته به l-

اگر حرف پایانی اسم l- باشد، در صورت مادینه دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
criminelcriminelle
colonelcolonelle

استثناء:

نرینهمادینه
rivalrivale

اسم پایان‌یافته به t-

اگر حرف پایانی اسم t- باشد، معمولا در صورت مادینه دو بار نوشته می‌شود.

نرینهمادینه
chatchatte
cadetcadette

برای اسمهای استثنای جدول زیر، در صورت مادینه حرف t- تکرار نمی‌گردد.

نرینهمادینه
lauréatlauréate
candidatcandidate
avocatavocate
scélératscélérate
bigotbigote
manchotmanchote
dévotdévote
idiotidiote
idiotidiote
préfetpréfète

اسم پایان‌یافته به f- یا p-

اگر حرف پایانی اسم f- یا p- باشد، با تغییر آن به ve- مادینه می‌گردد.

نرینهمادینه
veufveuve
sportifsportive
louplouve

اسم پایان‌یافته به x-

اگر حرف پایانی اسم همخوان x- باشد، با تغییر آن به se- مادینه می‌گردد.

نرینهمادینه
épouxépouse
lépreuxlépreuse

اسمهای مشترک میان دو جنس

برخی اسمها بویژه، اسمهایی که نشانگر شغل هستند، صورت نرینه و مادینه‌ی یکسانی داشته و جنس‌شان با به کار بردن حرف تعریف معین یا نامعین آشکار می‌گردد.

نرینهمادینه
un enfantune enfant
un grognonune grognon
un démonune démon
un ministreune ministre
un auteurune auteur
un écrivainune écrivain
un ingénieurune ingénieur
un maireune maire
un peintreune peintre
un sculpteurune sculpteur
un médecinune médecin
un jugeune juge

در سالهای اخیر، برای برخی از این اسمها با استفاده از پایانه‌ی e- یا واژه‌ی femme صورت مادینه ساخته شده‌است اما در اصل زبان فرانسوی، این اسمها صورت مادینه‌ی جداگانه ندارند.

نرینهمادینه
un médecinune femme médecin
un écrivainune femme écrivain
un écrivainune écrivaine
un magistratune magistrate