جدول زیر ضمیرهای مفعولی مستقیم زبان فرانسوی را نشان می‌دهد. در زبان فارسی، نشانه‌ی مفعول مستقیم حرف اضافه‌ی پسین «را» است.

مفردجمع
اول شخصme
من را
nous
ما را
دوم شخصte
تو را
vous
شما را
سوم شخصle
او را (نرینه)
les
آنها را (نرینه)
la
او را (مادینه)
les
آنها را (مادینه)