ضمیرهای شخصی بسته به نقشی که در جمله می‌گیرند، گونه‌های مختلفی دارند. ضمیرهای شخصی زبان فرانسوی شامل موردهای زیر می‌گردد:

ضمیرهای فاعلی

مفردجمع
اول شخصje
من
nous
ما
دوم شخصtu
تو
vous
شما
سوم شخصil
او، آن (نرینه)
ils
آنها (نرینه)
elle
او، آن (مادینه)
elles
آنها (مادینه)

ضمیر «on»

افزون بر این ضمیرها، ضمیر on نیز در زبان فرانسوی وجود دارد که بسته به بافت متن، معنای سوم شخص مفرد، سوم شخص جمع یا اول شخص جمع می‌دهد. فعلی که برای این ضمیر به کار می‌رود همواره در سوم شخص مفرد صرف می‌گردد. از این رو، در کتابهای دستور زبان، ضمیر on را در کنار ضمیرهای سوم شخص مفرد فهرست می‌کنند. در زبان فرانسوی امروزین، استفاده از ضمیر on به جای nous بسیار رایج است.

On vous a envoyé un bouquet de fleurs
یکی برایتان گل فرستاده
On frappe à la porte
در می‌زنند
Ici on parle anglais
اینجا انگلیسی حرف می‌زنند
On est à côté de la mer
کنار دریا هستیم
On ne sait jamais
آدم هرگز نمی‌داند [چه پیش می‌آید]