در زبان فرانسوی، مفعول نامستقیم تنها یک گونه دارد اما در زبان فارسی، مفعول نامستقیم می‌تواند مفعول به‌ای (Datif) یا مفعول ازی (Ablatif) باشد که نشانه‌ی آنها به ترتیب، حرفهای اضافه‌ی «به» و «از» هستند. بنا بر این، برای نمونه، ضمیر مفعولی نامستقیم me بسته به بافت متن می‌تواند معنای «به من» و «از من» داشته باشد.

Il me demande
از من می‌پرسد
Il me donne
به من می‌دهد

جدول زیر ضمیرهای مفعولی نامستقیم زبان فرانسوی را نشان می‌دهد.

مفردجمع
اول شخصme
به من
از من
nous
به ما
از ما
دوم شخصte
به تو
از تو
vous
به شما
از شما
سوم شخصlui
به او
از او
(نرینه و مادینه)
leur
به آنها
از آنها
(نرینه و مادینه)