جدول زیر ضمیرهای بازتابی (ضمیرهای انعکاسی) زبان فرانسوی را نشان می‌دهد.

مفردجمع
اول شخصme
خودم را
به خودم
از خودم
nous
خودمان را
به خودمان
از خودمان
دوم شخصte
خودت را
به خودت
از خودت
vous
خودتان را
به خودتان
از خودتان
سوم شخصse
خودش را
به خودش
از خودش
se
خودشان را
به خودشان
از خودشان

ضمیرهای بازتابی همراه با فعلهای بازتابی به کار می‌روند و بسته به متن فرانسوی، نشانگر حالتهای دستوری متفاوتی در زبان فارسی هستند.

حالت رایی
(Accusatif)
حالت به‌ای
(Datif)
حالت ازی
(Ablatif)
Je me prépare
خودم را آماده می‌کنم
Je me regarde
به خودم نگاه می‌کنم
Je me demande
از خودم می‌پرسم