ضمیر گسسته که به آن «ضمیر تأکیدی» (pronom accentué) نیر می‌گویند، گونه‌ای دیگری از ضمیر شخصی‌ست که در موردهایی خاص، به جای ضمیر فاعلی و مفعولی به کار می‌رود.

مفردجمع
اول شخصmoi
من
nous
ما
دوم شخصtoi
تو
vous
شما
سوم شخصlui
او (نرینه)
eux
آنها (نرینه)
elle
او (مادینه)
elles
elles (مادینه)

برای سوم شخص مفرد، ضمیر soi نیز وجود دارد که معادل ضمیرهای «خود»، «خویش» و «خویشتن» در زبان فارسی‌ست.

هنگام تأکید بر روی فاعل

Lui, il aime manger
C'est moi

هنگام به کار بردن دو ضمیر فاعلی

Lui et elle mangent

پس از حرف اضافه

Il parle avec toi
Le livre est à moi
Ils sont rentrés chez eux
C'est pour lui

پس از que

Elle pèse moins que moi

در ترکیب با même

C'est lui-même qui me l'a dit