برای صرف فعل در زمان حال التزامی (Présent du subjonctif)، از سازه‌ی سوم شخص جمع در زمان حال ساده،‌ پایانه‌ی ent- حذف و به عنوان «بن» استفاده می‌گردد. سپس، پایانه‌های صرفی ویژه‌ی حال التزامی به بن حال التزامی افزوده می‌گردد. پایانه‌های صرفی برای هر سه گروه فعلی یکسان است.

روش ساخت حال التزامی

ساخت زمان حال التزامی بر اساس الگوی زیر است:

بن حال التزامی سازه‌ی سوم شخص جمع در زمان حال ساده بدون ent-
پایانه‌های صرفی حال التزامی -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent

با توجه به پایانه‌های صرفی حال التزامی، سازه‌های اول و دوم و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع یکسان تلفظ می‌گردند.

مصدر پایان‌یافته به er-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه er- را همراه با تلفظ نشان می‌دهد.

« parler » au présent du subjonctif
que je parle
/paʁl/
que nous parlions
/paʁ.ljɔ̃/
que tu parles
/paʁl/
que vous parliez
/paʁ.lje/
qu'il/elle/on parle
/paʁl/
qu'ils/elles parlent
/paʁl/

مصدر پایان‌یافته به ir-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه ir- را نشان می‌دهد.

« finir » au présent du subjonctif
que je finisse
/fi.nis/
que nous finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
que tu finisses
/fi.nis/
que vous finissiez
/fi.ni.sje/
qu'il/elle/on finisse
/fi.nis/
qu'ils/elles finissent
/fi.nis/

مصدر پایان‌یافته به re-

جدول زیر صرف فعلهای باقاعده‌ی گروه re- را نشان می‌دهد.

« vendre » au présent du subjonctif
que je vende
/vɑ̃d/
que nous vendions
/vɑ̃.djɔ̃/
que tu vendes
/vɑ̃d/
que vous vendiez
/vɑ̃.dje/
qu'il/elle/on vende
/vɑ̃d/
qu'ils/elles vendent
/vɑ̃d/

صرف زمان حال التزامی در یک نگاه

جدول زیر صرف فعلهای هر سه گروه را در زمان حال التزامی نشان می‌دهد.

parler choisir vendre
que je parle
/paʁl/
finisse
/fi.nis/
vende
/vɑ̃d/
que tu parles
/paʁl/
finisses
/fi.nis/
vendes
/vɑ̃d/
qu'il/elle/on parle
/paʁl/
finisse
/fi.nis/
vende
/vɑ̃d/
que nous parlions
/paʁ.ljɔ̃/
finissions
/fi.ni.sjɔ̃/
vendions
/vɑ̃.djɔ̃/
que vous parliez
/paʁ.lje/
finissiez
/fi.ni.sje/
vendiez
/vɑ̃.dje/
qu'ils/elles parlent
/paʁl/
finissent
/fi.nis/
vendent
/vɑ̃d/